24/05/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τον νέο κανονισμό που αφορά την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για τον νέο κανονισμό που αφορά την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων
(GDPR, Κανονισμός ΕΕ 2016/679)

GDPR-Illustration_iStock774x451

Στις 25 Μαΐου τίθεται σε ισχύ ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε όλα τα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. Ο νέος κανονισμός έχει ως στόχο την αναβάθμιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων όλων των προσώπων και δεσμεύει τόσο δημόσιες υπηρεσίες και διεθνείς οργανισμούς όσο και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σε περίπτωση παράβασης προβλέπονται αυξημένα πρόστιμα, που ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της, φτάνουν έως τα 20 εκατομμύρια ευρώ ή το 4% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών.
Ο νέος κανονισμός ενισχύει:
Τη διαφάνεια. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να αποδεικνύει ότι οι εσωτερικές διαδικασίες του οργανισμού είναι διαφανείς σε σχέση με τα άτομα των οποίων επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα τους. Θα πρέπει να εξηγεί τον τρόπο που τα δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας, ποια τα δικαιώματα των ατόμων και πώς αυτά ασκούνται. Για παράδειγμα, η γλώσσα θα πρέπει να είναι απλή και κατανοητή από τα άτομα στα οποία απευθύνεται.
Τη διατήρηση και αποθήκευση. Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διατηρούνται για διάστημα όχι μεγαλύτερο από όσο είναι αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους γίνεται η επεξεργασία τους. Τα άτομα της εταιρείας που διαχειρίζονται και επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα καθίστανται υπεύθυνοι για την απόδειξη της συμμόρφωσης με τις αρχές.
• Επιπλέον, ο Κανονισμός καθορίζει την κρυπτογράφηση ως μια επιλογή που μπορεί να βοηθήσει να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με κάποιες από τις υποχρεώσεις του, τη διενέργεια εκτίμησης επιπτώσεων των σχεδιαζόμενων πράξεων για επεξεργασίες που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο και σχετίζονται με αξιολόγηση προσωπικών πτυχών, την τήρηση αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας, τον ορισμό Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τον Κανονισμό κ.λπ., την προετοιμασία για την πιθανότητα παραβίασης της ασφάλειας των δεδομένων.

Οι οργανισμοί/εταιρίες οφείλουν να ενημερώνουν τους χρήστες με κατανοητό τρόπο για το πώς χρησιμοποιούν τα προσωπικά τους δεδομένα, να δίνουν στους χρήστες δυνατότητα πρόσβασης, διόρθωσης ή και διαγραφής των δεδομένων του, να τους ενημερώνουν σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής των δεδομένων τους, να τους επιτρέπεται το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας (άμεσης) εμπορικής
προώθησης.

Μετά την δημοσίευση της αγγελίας στον Τύπο, ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος θα ανακοινώσει την εταιρία με την οποία θα συνεργαστεί

Με εκτίμηση,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ
επιστροφή