21/02/2018

Καταγγελία παράνομης διαφήμισης κτηνιατρικών φαρμάκων μέσω διαδικτύου

Προς
Τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων
Τμήμα Ελέγχου Κυκλοφορίας Φαρμάκων
Λεωφόρος Μεσογείων 284 - Αθήνα
εοφ
[right]
[right]Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2018
[right]Αρ.πρωτ. 1516

Θέμα: Καταγγελία παράνομης διαφήμισης κτηνιατρικών φαρμάκων μέσω διαδικτύου

Λάβαμε γνώση ότι στο διαδίκτυο η εταιρία με τον διακριτικό τίτλο Α... Σ... έχει αναρτήσει ηλεκτρονική σελίδα όπου διαφημίζει και πουλά κτηνιατρικά φάρμακα. Σας παραθέτουμε και τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο (xxxxxxxx)

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα δυνάμει του άρθρου 83 της υπ αριθμ. 282371/2006 υπουργικής απόφασης δημοσιευμένης στο Β΄τεύχος με αρ.731/16-6-2006 ΦΕΚ απαγορεύεται η καθ οιονδήποτε τρόπο διαφήμιση στο κοινό κτηνιατρικών φαρμάκων. Στους δε παραβάτες επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 19 παρ.5 Α και 6 του Ν.Δ. 96/1973 ήτοι κατά την πρώτη παράβαση πρόστιμο και σε περίπτωση επαναλήψεως πέραν του προστίμου και ποινική δίωξη καθώς και ανάκληση άδειας κυκλοφορίας των σχετικών προϊόντων.
Τα ανωτέρω είναι γνωστά σε εσάς αφού σε σχετικό ερώτημα μας μάς επιβεβαιώσατε με το υπ. αριθμ. 22289/7-4-2015 έγγραφο σας την απαγόρευση διαφήμισης στο κοινό κτηνιατρικών φαρμάκων.

Παρακαλούμε την υπηρεσίας σας όπως προβεί σε έλεγχο των καταγγελλομένων και επιβολή των σχετικών κυρώσεων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ
επιστροφή