Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος
210 5202 901, 210 5226 769
210 5202 935

Μη υποχρέωση εγγραφής κτηνιάτρων στο Εμπορικό Επιμελητήριο

Παραθέτουμε έγγραφο του νομικού συμβούλου του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου από 27 Φεβρουαρίου 2013 σχετικό με την μη υποχρέωση εγγραφής στο Εμπορικό Επιμελητήριο


επιμελητηρια


Επιπρόσθετα από το Επιμελητήριο Τρικάλων ενημερωθήκαμε ότι δεν εγγράφονται βάσει του άρθρου 4, παρ.1 ά του ω.2081/92, οι ασκούντες ελεύθερο επάγγελμα, όπως κατονομάζονται στο άρθρο 45 παρ.1 και παρ.2 του ν. 3323/1955. Στο συγκεκριμένο έγγραφο αναφέρεται ρητά η εξαίρεση των κτηνιάτρων.
Top