Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος
210 5202 901, 210 5226 769
210 5202 935

ΕΞΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΣΕΠ ΣΧΕΤΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 7Κ/2016

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λεφέβρ αρ. 4, Α.Φ.Μ. 090042718 ως εκπροσωπείται νόμιμα.
ΠΡΟΣ
Την Ανεξάρτητη Αρχή με την επωνυμία
Top