Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος
210 5202 901, 210 5226 769
210 5202 935

ΕΞΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΣΕΠ ΣΧΕΤΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 7Κ/2016

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λεφέβρ αρ. 4, Α.Φ.Μ. 090042718 ως εκπροσωπείται νόμιμα.
ΠΡΟΣ
Την Ανεξάρτητη Αρχή με την επωνυμία << Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού>> που εδρεύει στην Αθήνα οδός Πουλίου αρ.8 ως εκπροσωπείται νόμιμα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ

ΠΡΟΣ

1.Τον Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξάνθο κάτοικο Αθηνών οδός Αριστοτέλους αρ. 17.
2.Τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη κάτοικο Αθηνών οδός Αριστοτέλους αρ.17 και
3.Τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας Ιωάννη Μπασκόζο κάτοικο Αθηνών οδός Αριστοτέλους αρ.17.


………………………………………………….

Με έκδηλη δυσαρέσκεια διαπιστώσαμε ότι η προκήρυξη που δημοσιεύθηκε από το ΑΣΕΠ με Αριθμό 7Κ/2016 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εξακοσίων εξήντα έξι (1.666) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας αποκλείει τους κτηνίατρους, ενώ περιλαμβάνει τους τεχνολόγους τροφίμων για θέσεις που αφορούν τον έλεγχο τροφίμων σε νοσοκομεία.
Κατωτέρω σας παραθέτουμε το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο το οποίο βεβαίως ήσασταν υποχρεωμένοι να γνωρίζετε προ της δημοσιεύσεως της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Σύμφωνα δε με το ΠΔ 344/2000 και συγκεκριμένα στο άρθρο 13 ορίζεται η υποχρεωτική εργασία των κτηνιάτρων στα παρακάτω πεδία: « Η απασχόληση, με αμοιβή, κτηνιάτρου με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή σύμβαση έργου ή συμβούλου είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις: […]γ) Στις δευτεροβάθμιες ή τριτοβάθμιες γεωργοκτηνοτροφικές συνεταιριστικές οργανώσεις, κοινοπραξίες, ομάδες παραγωγών και διεπαγγελματικές οργανώσεις, καθώς και σε αλιευτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, κοινοπραξίες, ομάδες παραγωγών και διεπαγγελματικές οργανώσεις αλιευτικής φύσης. […]θ) Στη διενέργεια δειγματοληψιών για την εξέταση της καταλληλότητας των παραπάνω τροφίμων και ζωοτροφών. […]ια) Σε επιχειρήσεις επεξεργασίας, τυποποίησης και μεταποίησης ζωικών και αλιευτικών προϊόντων και των υποπροϊόντων αυτών. […]. ιθ) Σε νοσοκομεία και κλινικές, φοιτητικές και σπουδαστικές λέσχες και εστίες, σωφρονιστικά ιδρύματα, κατασκηνώσεις, ξενοδοχειακές μονάδες, εφόσον η δυναμικότητά τους είναι άνω των χιλίων (1.000) ατόμων. […] κθ) Σε αλυσίδες μεγάλων καταστημάτων πώλησης προϊόντων ζωικής προέλευσης, αυτούσιων ή μεταποιημένων, νωπών ή κατεψυγμένων, εφόσον διαθέτουν ανεξάρτητους αποθηκευτικούς ή ψυκτικούς χώρους διανομής τροφίμων ζωικής προέλευσης και απασχολούν στους αποθηκευτικούς ή ψυκτικούς αυτούς χώρους, τουλάχιστον είκοσι (20) υπαλλήλους.
Επιπλέον, βάσει του άρθρου 12 του ίδιου ΠΔ, ορίζονται μεταξύ άλλων: «Επαγγελματικές δραστηριότητες
Οι κτηνίατροι ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν και ειδικότερα [….}
ε) Στην ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ελέγχου τροφίμων ζωικής προέλευσης.
στ) Στο σχεδιασμό και εφαρμογή της ανάλυσης επικινδυνότητας των τροφίμων στα κρίσιμα σημεία ελέγχου, των βιομηχανιών παραγωγής, επεξεργασίας, μεταποίησης και τυποποίησης τροφίμων ζωικής προέλευσης.[…]
ιζ) Στη διαλογή, επεξεργασία, τυποποίηση και βιομηχανική επεξεργασία ζωικών και αλιευτικών προϊόντων, πρωτογενών, δευτερογενών, στον ποιοτικό, τεχνολογικό και υγειονομικό έλεγχο αυτών καθώς και στη διατήρηση, διακίνηση και διαφήμιση αυτών.
ιη) Στην οργάνωση και λειτουργία ζωαγορών, σφαγείων, κρεαταγορών, ιχθυοσκαλών, ψυκτικών χώρων και λοιπών εγκαταστάσεων παραγωγής και εμπορίας ζωικών προϊόντων. […]κα) Σε συγκεντρώσεις κτηνοτροφικών προϊόντων.
κβ) Σε συστηματικές απεντομώσεις και απολυμάνσεις χώρων και πλοίων.
λα) Στην παρακολούθηση των παραγωγικών διαδικασιών στις γεωργοκτηνοτροφικές επιχειρήσεις, καθώς και στην πιστοποίηση των σχετικών διαδικασιών για την έκδοση πιστοποιητικών ολικής ποιότητας.[…] λβ) Στον τεχνολογικό και περιβαλλοντικό έλεγχο (auditing) στις γεωργοκτηνοτροφικές επιχειρήσεις, καθώς και στην πιστοποίηση των σχετικών διαδικασιών για την έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών.
Επίσης επισημαίνουμε ότι οι έλεγχοι από τις δημόσιες υπηρεσίες (Δ/νσεις Κτηνιατρικής, ΕΦΕΤ, ΥΠΑΑΤ) για την υγιεινή των προϊόντων ζωικής προέλευσης γίνονται μόνο από κτηνιάτρους, καθώς επίσης και το γεγονός ότι τόσο στις δημόσιες υπηρεσίες όσο και στα ιδιωτικά και διαπιστευμένα εργαστήρια ελέγχου τροφιμών απασχολούνται αποκλειστικά κτηνίατροι.
Επιπλέον η νομοθεσία της Ε.Ε. καθορίζει σαφέστατα τα καθήκοντα των κτηνιάτρων γύρω από τα τρόφιμα. Ο κανονισμός 178/2002 αναφέρει ρητά ότι όταν ένα κράτος μέλος δεν συμβιβάζεται με το μέτρο που έχει ληφθεί από τα άλλα κράτη στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων οφείλει να ενημερώσει αμέσως τα ενδιαφερόμενα κράτη. Είμαστε βέβαιοι ότι ουδόλως έχετε ενημερώσει τους αρμόδιους φορείς για την ανωτέρω παραβίαση της νομοθεσίας.
Πέραν του νομικού πλαισίου σας γνωστοποιούμε ότι η παράλειψη των κτηνιάτρων είναι αντίθετη με το επιστημονικά δεδομένα του κλάδου. Στο αναλυτικό πρόγραμμα των Κτηνιατρικών Σχολών της χώρας μας υπάρχουν μαθήματα στα οποία οι φοιτητές εκπαιδεύονται τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό-εργαστηριακό επίπεδο στα γνωστικά αντικείμενα της υγιεινής και τεχνολογίας τροφίμων ζωικής προέλευσης, της υγιεινής και τεχνολογίας του γάλακτος, στις βασικές αρχές της χημείας τροφίμων κα τις φυσικοχημικές μεθόδους εξέτασης των τροφίμων.
Τέλος και μόνο για ιστορικούς λόγους σας πληροφορούμε ότι ο κτηνιατρικός κλάδος απασχολείται στην παραγωγή και τον έλεγχο τροφίμων ζωικής προέλευσης από την εποχή του Όθωνα το δε τρίτο σε παγκόσμιο επίπεδο βιβλίο που κυκλοφόρησε το έτος 1887 και αφορούσε την υγιεινή του κρέατος είναι ελληνικό, γραμμένο από τον κτηνίατρο Γ. Πιλάβιο.

Πρόκειται, λοιπόν, για ξεκάθαρο αποκλεισμό του πλέον αρμόδιου κλάδου και μας είναι αδύνατο να κατανοήσουμε με ποια επιστημονικά κριτήρια γίνεται επιλογή Εποπτών Δημόσιας Υγείας και Τεχνολόγων Τροφίμων και αποκλείονται οι Κτηνίατροι. Πολύ δε περισσότερο, όταν έχουμε να κάνουμε με έλεγχο προϊόντων ζωικής προέλευσης (πρόκειται για θέσεις σε Νοσοκομεία), όπου οι κτηνίατροι είναι οι κατεξοχήν αρμόδιοι.
Επειδή με βάση τα ανωτέρω η εκδοθείσα προκήρυξη παραβιάζει προφανώς τη νομοθεσία, ο δε συντάκτης της προκήρυξης έχει παραβεί το καθήκον του.
Επειδή έχετε υποχρέωση να προβείτε στην τροποποίηση της προκήρυξης άλλως επιφυλλασσόμεθα παντός νομίμου δικαιώματός μας , ιδίως δε την προσφυγή στην δικαιοσύνη καθ’ οιουδήποτε έχει παραβεί το καθήκον του.
Επειδή η παρούσα είναι βάσιμη νόμιμη και αληθής.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ
Top