21/09/2016

Ορισμός μελών Συμβουλευτικής Επιτροπής της παρ. 3 του αρθρ. 3 της υπ’ αριθμ. 331/10301/25.01.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελλάδα

lyssa

Ορισμός μελών Συμβουλευτικής Επιτροπής με βάση το Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελ...

επιστροφή