22/03/2016

Έγγραφο προς ΔΑΟΚ Ιωαννίνων για τον κτηνίατρο εκτροφής

broukellosi
Αθήνα, 22/03/16
Α.Π. 1223

Προς: Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ιωαννίνων,
Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας,
Προϊστάμενο κ. Κ. Ζευγόλα


Θέμα: Εφαρμογή του θεσμού του κτηνιάτρου εκτροφήςΑξιότιμε κ. Προϊστάμενε,


Μεγάλη απορία μας δημιουργία η επαγγελματική σας στάση και η επιμονή σας να παραβαίνετε τις εγκυκλίους του ΥΠΑΑΤ και την νομοθεσία και πραγματικά δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τι είναι αυτό που προσπαθείτε να αποδείξετε.
Σε αλληλογραφία μας με τον Περιφερειάρχη Ηπείρου ενημερώσαμε για την αναγκαιότητα τήρησης της νομοθεσίας και την εφαρμογή του κτηνίατρου εκτροφής Επιπλέον, σε νέο έγγραφό του στις 8/3/16 με Αρ. Πρωτ. 274/29454 ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής & Κτηνιατρικής, Θ. Αλεξανδρόπουλος αναφέρει: «Σας ενημερώνουμε ότι βάσει των άρθρων 60 και 62 του νόμου Ν. 4235/2014 και της με αριθ. 816/156798 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ Α’32), κάθε κτηνοτρόφος υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ιδιώτη κτηνιάτρου της επιλογής του (κτηνιάτρου εκτροφής) και ότι η εφαρμογή του παραπάνω προγράμματος γίνεται από τους κτηνιάτρους εκτροφής των αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων της χώρας, εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου β) του άρθρου 3 της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ), όπου οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές. Επίσης επισημαίνουμε ότι με την αρ. πρωτ. 2725/81140/2015(Α, 1560) Κοινή Υπουργική Απόφαση είχε προβλεφθεί και η απαιτούμενη δέσμευση πίστωσης για την κάλυψη των δαπανών του κτηνιάτρου εκτροφής. Λόγω των δυσκολιών που προέκυψαν εξαιτίας αδυναμιών που παρουσίαζε η με αριθ. 816/156798 ΥΑ, αυτή τη στιγμή η Υπηρεσία μας επεξεργάζεται σχέδιο νέας ΥΑ με την οποία θα καταργείται η προαναφερόμενη και η οποία θα επιτρέψει την ομαλή εφαρμογή του θεσμού του κτηνιάτρου εκτροφής. Επίσης, εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έχει ακόμη εκδοθεί η ΚΥΑ του 2016 (Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χορήγηση οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων για την εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου), με την με αριθ. 270/10862-26-01-2016 εγκύκλιό μας, επιτρέψαμε για τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έκδοση των παραπάνω αποφάσεων, η εφαρμογή του προγράμματος να γίνεται από ιδιώτες κτηνιάτρους που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο κτηνιάτρων εκτροφής και οι οποίοι θα πληρώνονται από τους κτηνοτρόφους, καθεστώς που ίσχυε και πριν την εφαρμογή του θεσμού του κτηνιάτρου εκτροφής…. θα θέλαμε να σας τονίσουμε ότι ο θεσμός του κτηνιάτρου εκτροφής είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου και αποτελεί θεσμό που συμβάλει στη διασφάλιση της υγείας των ζώων, την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων και κατά συνέπεια συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της κτηνοτροφίας της χώρας. »

Παρακαλούμε για την άμεση διευθέτηση του ζητήματος. Η εφαρμογή της νομοθεσίας είναι αναγκαία και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την διασφάλιση της υγείας των ζώων και της δημόσιας υγείας. Οφείλετε, λοιπόν, άμεσα να εξυπηρετήσετε αυτόν τον στόχο και όχι πιθανές πολιτικές σκοπιμότητες. Επιφυλασσόμαστε για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μας, υπερασπιζόμενοι τα συμφέροντα του συνόλου των κτηνιάτρων, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ


επιστροφή